Impressum

Verantwoordelijk voor de websites van Robert Bosch B.V., Divisie Power Tools

Naam en adres

Robert Bosch B.V., Divisie Power Tools (ook handelend onder de naam Dremel en Dremel Europe)
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Nederland

Rechtsvorm

Besloten vennootschap (B.V.)

Rechtsgeldig vertegenwoordiger:

De heer Jean-Paul Meeuwissen

Telefoon- en faxnummer

Tel. +31-(0)76-5795-000
Fax +31-(0)76-5875-431

Emailadres:

contact@nl.bosch.com

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:

20067148

BTW-nummer

NL800830374B02

Juridische Aantekeningen

Juridische aantekeningen van de Dremel-Groep (Dremel)

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, animaties en video's en de opmaak daarvan op websites van Dremel worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Een aantal websites van Dremel bevatten tevens foto's die onder het copyright van derden vallen.

Merken

Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle merken op de websites van Dremel beschermd door het merkrecht. Dat geldt met name voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen van Dremel. De op onze pagina's gebruikte merken en vormgevingselementen zijn intellectueel eigendom van Robert Bosch Power Tools GmbH, Duitsland.

Garantiebepalingen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en de juistheid van de verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is uitgesloten voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Dremel.

Licentiebepalingen

Het op de website van Dremel aanwezige intellectuele eigendom zoals patenten, merken en eigendomsrechten is wettelijk beschermd. Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van dit intellectuele eigendom van ondernemingen van Dremel of derden.

Online dispute resolution (ODR)

Informatie betreffende online-geschillenoplossing: de Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenoplossing (OS) ter beschikking. Dit platform moet als startpunt voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen dienen, die de contractuele verplichtingen van online-koopcontracten en online-dienstverleningscontracten betreffen.

Het platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke geschilbeslechting bij arbitrage-instanties voor consumenten.

Techniek

Technische vereisten

Opdat onze website op uw computer optimaal wordt weergegeven en u alle functies kunt gebruiken, moet u op het volgende letten:

Browser

We adviseren het gebruik van de volgende browserversies: Internet Explorer vanaf 8.x, Mozilla Firefox vanaf 10.x, Google Chrome vanaf 18.0.x en Safari vanaf 5.x. Bij het gebruik van oudere browserversies (zoals Internet Explorer 6) kan het voorkomen dat ons aanbod niet helemaal naar behoren werkt.

Flash® Player

Een aantal internetpagina's van Dremel bevatten animaties die met Flash® zijn gerealiseerd. Om de animatie te kunnen weergeven, hebt u de Flash Player vanaf versie 10 nodig, die u hier kunt downloaden: www.adobe.com

Adobe® Reader

Een aantal internetpagina's van Dremel bevat PDF-documenten. Om deze documenten te kunnen bekijken, hebt u de Adobe® Reader nodig, die u hier kunt downloaden: www.adobe.com

JavaScript

Voor een aantal functies op de internetpagina's van Dremel hebt u een browser met JavaScript nodig. Daarom raden we aan om JavaScript in uw browser te activeren.

Cookies

Voor een aantal functies op de internetpagina's van Dremel moet u cookies accepteren. Daarom raden we u aan het gebruik van cookies in uw browser toe te staan. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in het hoofdstuk Bepalingen voor gegevensbescherming door de Dremel-groep.

Als u meer wilt weten over de door ons gebruikte cookies, klikt u op de koppeling "Cookie-instellingen" in de voettekst. De koppeling "Cookie-instellingen" biedt nadere informatie over de gebruikte cookies. Tevens kunt u instellen welke cookies u wilt gebruiken.

 

Gegevens beveiliging

1. Privacyverklaring

ROBERT BOSCH POWER TOOLS GMBH (hierna genoemd 'DREMEL' resp. 'wij' of 'ons') verheugt zich over uw bezoek aan onze internetpagina's en mobiele applicaties (samen ook 'online-aanbod' genoemd) en over uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten.

2. DREMEL respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens vinden wij een belangrijk thema, dat wij in onze bedrijfsprocessen dan ook in aanmerking nemen. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn een integraal onderdeel van ons ondernemingsbeleid.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is DREMEL; Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Onze contactgegevens luiden als volgt:

Robert Bosch B.V., Divisie Power Tools (ook handelend onder de naam Dremel en Dremel Europe)
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Nederland

Tel. +31-(0)76-5795-000
Fax +31-(0)76-5875-43

contact@nl.bosch.com

4. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

4.1. Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

  •    communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)

4.2. Principes

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen, als hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, uw toestemming hebt gegeven.

4.3. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij en dienstverleners die wij hiervoor opdracht geven, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

- Beschikbaarstelling van dit online-aanbod
(rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst).

Opmerking: Als wij voor enquêtes een marktonderzoeksbureau inschakelen, handelt dit uitsluitend in opdracht van ons en volgens onze instructies.

- Houden van kansspelen of kortingsacties volgens de daarvoor geldende kansspelvoorwaarden of kortingsactievoorwaarden
(rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst).

- Verzending van een nieuwsbrief met toestemming van de ontvanger per e-mail resp. sms/mms
(rechtsgrond: toestemming).

- Handhaving en verdediging van onze rechten
(rechtsgrond: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij het handhaven en het verdedigen van onze rechten).

4.4. Registratie

Voor zover u gebruik wilt maken van diensten waarvoor een overeenkomst moet worden afgesloten, verzoeken wij u zich te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij de voor de afsluiting en uitvoering van de overeenkomst vereiste persoonsgegevens (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en evt. gegevens over de gewenste betaalwijze resp. de rekeninghouder) en evt. verdere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens markeren we met een *.

4.5. Log-bestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, wordt er door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde log-bestanden.

Om storingen te kunnen opsporen en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor het onderzoeken van aanvalspogingen) worden deze log-bestanden door ons voor korte tijd bewaard en daarna weer gewist. Log-bestanden die voor bewijsdoeleinden langer bewaard moeten blijven, worden niet gewist tot het betreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Log-bestanden (zonder resp. zonder volledig IP-adres) worden ook gebruikt voor analysedoeleinden; zie hiervoor de paragraaf over webanalyse.

In de log-bestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

-   IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat van waaraf toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;

-   internetadres van de website van waaruit het online-aanbod is opgevraagd (zgn. bron- of referrer-URL);

-   naam van de serviceprovider via welke er toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;

-   naam van de opgevraagde bestanden resp. informatie;

-   datum, tijd en duur van het opvragen;

-   verzonden gegevenshoeveelheid;

-   besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);

-   http-statuscode (bijv. 'aanvraag geslaagd' of 'opgevraagd bestand niet gevonden').

4.6. Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

4.7. Doorgeven van gegevens

4.7.1. Doorgeven van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden door ons principieel alleen doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij of de derden een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens of u hiervoor toestemming hebt gegeven. Nadere bijzonderheden over de rechtsgronden kunt u vinden in de paragraaf over verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden. Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Voor zover gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een gerechtvaardigd belang, wordt dit in deze privacyverklaring nader toegelicht.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover wij hiertoe op grond van wettelijke bepalingen of een afdwingbare overheidsbeschikking resp. gerechtelijk bevel verplicht zijn.

4.7.2. Dienstverleners (algemeen)

Wij geven opdrachten zoals verkoop- en marketingdiensten, contractmanagement, programmering, datahosting en hotline-diensten in opdracht aan externe dienstverleners. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met en beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

4.8. Doorgeven van gegevens aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan ontvangers die gevestigd zijn in zogenaamde derde landen buiten de EER. Als dit het geval is, waarborgen wij voordat wij uw gegevens doorgeven, dat er bij de ontvanger sprake is van een passend beschermingsniveau (bijv. op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land of het overeenkomen van zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen met de ontvanger) of dat u uw toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van gegevens.

U kunt bij ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen voor het waarborgen van een passend beschermingsniveau. Gebruik hiervoor de gegevens in de paragraaf Contact.

4.9. Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij slaan uw gegevens principieel zolang op als voor het uitbrengen van ons online-aanbod en de daaraan gerelateerde diensten nodig is resp. als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post). In allen andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die wij opgeslagen moeten houden om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zo zijn wij bijv. vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde tijd ter beschikking te houden).

5. Kansspelen of kortingacties

Als u deelneemt aan een door ons gehouden kansspel of kortingactie, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over het winnen van een prijs en om reclame te maken voor onze producten voor zover dit wettelijk is toegestaan resp. voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven. Gedetailleerde informatie over de kansspelen of kortingacties kunt u vinden in de betreffende deelnamevoorwaarden.

6. Gebruik van cookies

6.1. Algemeen

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een online-aanbod op uw computer worden opgeslagen. Als u dit online-aanbod opnieuw opvraagt, stuurt uw browser de inhoud van het cookie terug naar de betreffende aanbieder, zodat deze uw eindapparaat kan herkennen. Het uitlezen van cookies stelt ons in staat om ons online-aanbod te optimaliseren en u het gebruik ervan gemakkelijker te maken.

6.2. Cookies uitschakelen en verwijderen

Als u onze internetpagina's bezoekt, wordt u in een cookie-layer pop-up gevraagd of u akkoord gaat met de cookies die op onze pagina worden geplaatst, of dat u deze in de instellingen wilt uitschakelen.

Als u ervoor kiest om de cookies niet toe te staan, wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie dient uitsluitend voor de toewijzing van uw bezwaar. Het uitschakelen van cookies kan wel tot gevolg hebben, dat bepaalde functies van onze internetpagina's u niet meer ter beschikking staan. Houd er rekening mee dat een opt-out-cookie op technische gronden alleen gebruikt kan worden voor de browser van waaruit het is geplaatst. Als u de cookies verwijdert of een andere browser resp. een ander eindapparaat gaat gebruiken, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Deze instellingsmogelijkheid heeft geen invloed op cookies die tijdens uw bezoek door andere aanbieders zijn geplaatst op internetpagina's van derden.

Via uw browser kunt u echter alle cookies te allen tijden verwijderen. Meer informatie hierover kunt u vinden met de helpfuncties van uw browser. Ook dit kan evenwel tot gevolg hebben dat bepaalde functies u niet meer ter beschikking staan.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om het gebruik van cookies door derden te beheren en te deactiveren via de volgende website:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Deze website wordt niet door ons geëxploiteerd, zodat wij er niet voor verantwoordelijk zijn en geen invloed hebben op de content en beschikbaarheid ervan.

6.3. Overzicht van de door ons gebruikte cookies

In deze paragraaf vindt u een overzicht van de door ons gebruikte cookies.

6.3.1. Beslist noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om ons online-aanbod op een betrouwbare manier ter beschikking te kunnen stellen. In deze categorie vallen bijv.:

-   cookies die bedoeld zijn voor die identificatie resp. authenticatie van onze gebruikers;

-   cookies die bepaalde gebruikersgegevens (bijv. de inhoud van een winkelwagen of een online-formulier) tijdelijk opslaan;

-   cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren (bijv. zoek- of taalinstellingen) opslaan;

-   cookies die gegevens opslaan om een storingsvrije weergave van video- resp. audiocontent te waarborgen.

 

7. YouTube

Dit online-aanbod gebruikt het videoplatform YouTube, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS ('YouTube'). YouTube is een platform dat de weergave van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Als u een desbetreffende pagina van ons aanbod opvraagt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube, zodat het video- of audiobestand kan worden verzonden en weergegeven. Daarbij worden ook gegevens verzonden naar YouTube als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Nadere informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, uw rechten en de opties die u kunt kiezen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.

8. Nieuwsbrief

8.1. Nieuwsbrief met aanmelding; herroepingsrecht

In het kader van ons online-aanbod kunt u zich abonneren op nieuwsbrieven. Wij gebruiken hiervoor de zogenaamde dubbele opt-in-procedure, volgens welke wij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendienst (bijv. WhatsApp), sms of pushbericht zullen toezenden, nadat u de activering van de nieuwsbrief-dienst door het aanklikken van een link in een van ons ontvangen bericht uitdrukkelijk hebt bevestigd. Mocht u op een gegeven moment geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u uw abonnement te allen tijde beëindigen door uw toestemming tot toezending in te trekken. Uw toestemming voor de toezending van e-mail-nieuwsbrieven kunt u intrekken via de in de nieuwsbrief opgenomen link en evt. in de beheerinstellingen van het betreffende online-aanbod. In plaats hiervan kunt u ook contact met ons opnemen zoals aangegeven in de paragraaf Contact.

9. Externe links

Ons online-aanbod kan links bevatten naar internetpagina's van derden − aanbieders die los van ons staan. Nadat u de link hebt aangeklikt, hebben wij geen invloed meer op de verzameling, de verwerking en het gebruik van eventuele bij het aanklikken van de link aan derden verzonden persoonsgegevens (bijv. het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link staat), omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controlesfeer valt. Voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door deze derden dragen wij geen verantwoordelijkheid.

10. Veiligheid

Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die handelen in opdracht van ons, zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en om uw door ons beheerde gegevens in het bijzonder te beschermen tegen de risico's van onbedoelde en onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

11. Rechten van de gebruikers

Gebruik om u op uw rechten te beroepen, de gegevens in de paragraaf Contact. Zorg er daarbij voor dat wij eenduidig kunnen identificeren wie u bent.

Informatierecht:

U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich beroepen op uw recht op informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en verwijdering:

U kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens te rectificeren en – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – dat wij uw gegevens aanvullen of verwijderen.

Dit geldt alleen voor gegevens die nodig zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of waarop de wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Voor zover toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hierna).

Beperking van de verwerking:

U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking:

Bovendien hebt u het recht er te allen tijde bezwaar tegen te maken dat wij uw gegevens verwerken. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Bezwaar tegen direct marketing:

U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Houd er rekening mee dat het om organisatorische redenen kan gebeuren dat u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens hebt ingetrokken, terwijl deze nog worden gebruikt voor een al lopende campagne.

Bezwaar tegen gegevensverwerking bij de rechtsgrond 'gerechtvaardigd belang':

Bovendien hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover dit berust op de rechtsgrondslag 'gerechtvaardigd belang'. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekken van toestemming:

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment waarop u uw toestemming intrekt, blijft hierdoor onverlet.

11.1. Overdraagbaarheid van gegevens:

U hebt bovendien het recht om gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toegezonden te krijgen resp. – voor zover technisch mogelijk – te verlangen dat de gegevens worden doorgezonden naar een derde.

11.2. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit waaronder uw woonplaats (resp. uw deelstaat) ressorteert, of tot de toezichthoudende autoriteit waaronder wij ressorteren. Dit is:

De functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid

Bezoekadres:

Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague

Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501

E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

12. Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het gebied van de gegevensbeveiliging en -bescherming te wijzigen, voor zover dit vanwege de technische ontwikkeling nodig is. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.

13. Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het in de paragraaf 'Verwerkingsverantwoordelijke' vermelde adres.

Als u zich wilt beroepen op uw rechten, melding wilt maken van incidenten op het gebied van de gegevensbescherming of suggesties wilt doen of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ons concern:

Herr
Matthias Goebel
functionaris voor gegevensbescherming
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart

DUITSLAND

Of

Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

Stand: 01.05.2018